Regulamin

APARTAMENTY

REgulamin objektu

Właściciel objektu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 

 1. Apartament wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 13.00 do godziny 10.00 dnia następnego. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu przyjmuje się,   że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość apartamentu powinien zgłosić się do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Apartament uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

 3. Usługi apartamentowe świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do właściciela objektu, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

 4. Właściciel Apartamentów ma obowiązek zapewnić:

  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa

  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu

  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę

  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie

  5. w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

   

 5. Właściciel Apartamentów nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające osoby z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

 6. Gość powinien zawiadomić właściciela objektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 7. Odpowiedzialność właściciela objektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w Recepcji, zgodnie z art. 849 kodeksu cywilnego.

 8. Właściciel objektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pozostawionego na bezpłatnym parkingu, bezpośrednio przylegającego do objektu.

 9. Ze względu na przepisy pożarowe, pojazdy zaparkowane w miejscach niedozwolonych będą usuwane na koszt użytkownika.

 10.  Gość apartamentu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamenu powstałe z jego winy.

 11.  Gość apartamenu za szkody wyrządzone przez osoby odwiedzającego go, ponosi odpowiedzialność solidarną razem ze sprawcą.

 12.  Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Po wymeldowaniu Gość powinien oddać klucze właścicielowi objektu. Właściciel objektu zastrzega sobie prawo naliczenia jednorazowej opłaty w wysokości 50 PLN za zgubienie lub zniszczenie karty.

 13.  Gość apartamentu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 14.  W apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

 15.  W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Informujemy, że z dniem 15 listopada 2010 roku, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 81, poz. 529)-  na terenie całego objektu obowiązuje zakaz palenia. Zgodnie z art. 13.2 wyżej wymienionej ustawy złamanie zakazu podlega karze grzywny w wysokości od 500 PLN.

 16.  Na terenie objektu i wokół obiektu, z wyłączeniem pokoi, można spożywać alkohol.

 17.  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju apartamentowego.

 18.  Właściciel objektu może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu właściciela lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników objektu albo innych osób przebywających w objekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania objektu mieszkalnego.

 19. Właściciel objektu może skrócić pobyt Gościa naruszającego regulamin hotelowy oraz łamiącego przepisy prawa.

 20.  Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Na prośbę Gościa mogą zostać odesłane na wskazany adres po dokonaniu opłaty za wysyłkę.

  Informujemy, iż nasz objekt apartamentowy przestrzega i stosuje przepisy zgodnie z zarządzeniem Rady Europejskiej RODO.

  Podstawą zameldowania Gościa do pokoju jest okazanie dokumentu tożsamości: dowód osobisty, paszport oraz podanie niezbędnych danych do meldunku: imię i nazwisko oraz numer PESEL. Podanie innych danych kontaktowych jest dobrowolne. Gość będący głównym wynajmującym (ten, który podaje swoje dane osobowe do meldunku) ponosi odpowiedzialność za wynajmowany pokój i osoby w nim przebywające.

 

W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, zmiana ta nie dotyczy Gościa, który wcześniej dokonał rezerwacji.

 

Regulamin obowiązuje od 01.05.2021 r.

Właściciel objektu

Maria Wachowiak

Wakacje, urlop, odpoczynek na weekend ? Apartameny w Iławie na każdą okazję.

Noclegi, pokoje i apartamenty w Iławie.